¡Instala el Widget de Concursos para ver los concursos directamente desde tu web o blog!

Premis solstici de literatura jove en valencià 2018

  •   Concursos
  •    Comic
  •    500 €
  •   España
  •    21/05/2018

Detalle

Género:
Comic, Cuentos, Poesía
Convocantes:
Ayuntamiento de Manises
Pueden Participar:
Hasta personas de 30 años
Premio:
€ 500
Fecha de Cierre:
21/05/2018

Bases

Premis solstici de literatura jove en valencià 2018

 

1. Beneficiaris

Els Premis Solstici estan oberts a la participació de qualsevol jove entre tretze i trenta anys, en les categories i característiques següents:

* SOLSTICI CATEGORIA A – Per a joves entre 12 anys que no estiguen cursant Educació Primària  i 17 anys, residents a la Comunitat Valenciana.

* SOLSTICI CATEGORIA B – Per a joves entre 18 i 30 anys sense cap limitació de residència.

2. Modalitats

Cada categoria dels Premis Solstici presenta les tres modalitats de participació: Poesia, Narrativa Curta i Còmic.

3. Objecte

És objecte de la present convocatòria la concessió de premis a obres originals, inèdites i  redactades en valencià normatiu.

Es podrà participar  en una o en diverses modalitats -dins la corresponent categoria-, i es podrà presentar al mateix més d’una obra. En cas de presentar-ne diversos originals, caldrà fer-ho en sobres separats.

4. Normes per a la presentació de les obres

Cada original, sense signar ni posar en ell el nom, haurà de presentar-se per triplicat -en una correcta presentació i enquadernació-, amb un títol o lema i en un sobre tancat. A la portada del sobre figurarà el títol de l’obra i la referència XXXIII PREMIS SOLSTICI. Categoria: Solstici A, o Solstici B, Modalitat: Poesia, Narrativa Curta o Còmic.

Dins del sobre n’hi haurà un altre, també tancat, on constarà:

* El formulari d’inscripció segons annex I, degudament omplit i signat amb:

* Títol de l’obra

* Nom i cognoms

* Adreça i telèfon

* Correu electrònic

* Fotocòpia del DNI per les dues cares

Els drets d’inscripció i participació són totalment gratuïts.

Específiques de la modalitat de POESIA

S’admetrà en esta modalitat, la prosa poètica, així com qualsevol composició gràfica que es realitze a l’obra. Els originals es presentaran per triplicat, escrits per una sola cara, a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

Els participants hauran de presentar una còpia digital del treball, en Cd o dispositiu semblant.

Els originals que es presenten hauran de tindre una extensió mínima de sis  i una extensió màxima de vint-i-cinc DIN-A4.

Aquesta modalitat tracta de reconéixer un treball poètic en conjunt, i no de poemes aïllats.

Específiques de la modalitat de  NARRATIVA CURTA

Els originals que opten als premis de narrativa curta, prosa narrativa: contes, novel.les, cròniques…,  també podran dur-hi il.lustracions. Els originals es presentaran per triplicat, escrits per una sola cara, a doble espai, amb el tipus de lletra Arial i 12 punts de grandària.

Els participants hauran de presentar una còpia digital del treball, en Cd o dispositiu semblant.

Els originals que es presenten hauran de tindre una extensió mínima de sis  i una  extensió màxima  de vint-i-cinc DIN-A4.

Específiques de la modalitat de   CÒMIC

Els treballs que opten  als  Premis Solstici de Còmic podran estar realitzats en qualsevol tècnica i suport, en blanc i negre, o a color amb una extensió mínima equivalent a dos DIN-A3 (29,7 x 42 centímetres) i una extensió màxima de sis DIN-A3. Els treballs es presentaran per triplicat (original i dos còpies a color).

5. Lloc i termini de presentació de les obres

Les obres hauran de presentar-se en les dependències de la Casa de Cultura, C/Major, 91. CP 46940 Manises (València), fins les 13,30 h del dilluns  21 de maig de 2018.

6. Lliurament de premis

El lliurament dels premis es farà durant l’acte públic que tindrà lloc el dimecres , 27 de juny de 2018 a la Casa de Cultura de Manises, havent de personar-se el/la guanyador/a per arreplegar el seu premi. El/la guanyador/a podrà designar una persona que el represente en l’acte de lliurament de premis.

7. Jurat

El jurat serà designat per l’Alcaldia, a proposta del regidor de Cultura, i estarà format pel regidor de Cultura, com a president, nou vocals designats entre persones de l’àmbit literari i cultural; i un/a funcionari/a del Servei de Cultura, qui actuarà com a secretari sense veu ni vot.

El jurat està facultat per resoldre tota qüestió de la seua competència que no haja quedat establida de forma explícita en les presents bases, i la seua decisió serà inapel·lable.

La composició del jurat es farà publica el dia del lliurament dels premis.

La fallada del jurat constarà en acta que s’aprovarà per Resolució d’Alcaldia o òrgan en qui delegue.

8. Drets de les obres premiades

Els originals premiats quedaran en poder de l’Ajuntament de Manises. L’autor o autora dels originals no premiats podrà retirar-los durant els tres mesos posteriors al lliurament dels premis.

L’Ajuntament de Manises es reserva els drets d’edició de les obres premiades. L’import del premi cal entendre’l com a pagament dels drets d’autor de l’edició.

9. Premis

S’estableixen dos premis per categoria i modalitat:

* Solstici A: primer premi 300,00 euros i segon premi 200,00 euros.

* Solstici B: primer premi 500,00 euros i segon premi 300,00 euros.

A estes quantitats s’aplicarà la retenció fiscal corresponent.

El premiat com a perceptor de subvencions públiques, li resultarà d’aplicació les obligacions que consten en l’article 14 de la Llei General de Subvencions.

10.  Finançament

El pressupost de la convocatòria 2018 ascendix a la quantitat de 3.900,00 € que es finançarà a  càrrec de  l’aplicació pressupostària 330.10-481.00 Premis i Beques Cultura del pressupost general de l’Ajuntament de Manises.

11. Bases reguladores

Les bases reguladores de la concessió del Premis Solstici estan publicades en el Butlletí Oficial de la Província de València número 19 de 27 de gener de 2017.

El fet de presentar els treballs als PREMIS SOLSTICI comporta l’acceptació íntegra de les bases generals de la convocatòria, i de les particulars de cada modalitat i categoria.

L’organització es reserva el dret d’interpretació de les bases i resolució de qualsevol incidència que puga sorgir.


Nota importante:

Los menores de 14 años que deseen participar tendrán que hacerlo a través de un usuario creado por su padre/ madre o representante legal, quién indicará el nombre del autor de la obra al introducirla en la plataforma.

Para participar es necesario leer las bases del concurso al completo donde se encontrarán más detalles de la convocatoria. MundoArti no asume responsabilidad alguna sobre posibles cambios realizados en las bases por los organizadores o errores por la trascripción realizada.